Janz Laboratory Members


​  Siegfried Janz, MD, DSc

  Professor of Pathology
  siegfried-janz@uiowa.edu

 

 

 


Xing Cui
Xing Cui, MS, PhD

Visiting Scholar
xing-cui@uiowa.edu

 

 


  Xuefang Jing, MD, PhD

  Research Specialist
  xuefang-jing@uiowa.edu

 

 

 


Krista Lingle Mullen
  Krista Lingle Mullen, BS

  Graduate Student
  krista-linglemullen@uiowa.edu

 

 

 


Michael Pisano
Michael Pisano, BS

Graduate Student
michael-pisano@uiowa.edu

 

 

 


Fumou Sun
Fumou Sun, MS, DSc

Visiting Scholar
fumou-sun@uiowa.edu