Fumou Sun, MS, DSc


Fumou Sun
Visiting Scholar

fumou-sun@uiowa.edu
2216 Medical Education Research Facility
375 Newton Road
University of Iowa
Iowa City, IA 52242

Lab: 319-335-9986

Training

Doctor of Science, Microbial and Biochemical Pharmacy, China Pharmaceutical University, China
Master of Science, Biology, China Pharmaceutical University, China
Bachelor of Science, Pharmacology, China Pharmaceutical University, China

Publications

  1. Fumou Sun, Tong Wang, Jiahao Jiang, Yang Wang, Zhaoxiong Ma, Zhaoting Li, Yue Han, Mingzhu Pan, Jialing Cai, Min Wang*, Juan Zhang*. Engineering a high-affinity humanized anti-CD24 antibody to target hepatocellular carcinoma by a novel CDR grafting design [J]. Oncotarget, 2017. doi: 10.18632/oncotarget.17228.

  2. Tong Wang, Fumou Sun, Wei Xie, Mingying Tang, Hua He, Xuelian Jia, Xuemei Tian, Min Wang*, Juan Zhang*. A bispecific protein rG7S-MICA recruits natural killer cells and enhances NKG2D-mediated immunosurveillance against hepatocellular carcinoma [J]. Cancer Letters, 2016, 372(2):166-178. doi:10.1016/j.canlet.2016.01.001.

  3. Zhaoxiong Ma, Hua He, Fumou Sun, Yao Xu, Xuequn Huang, Yuexing Ma, Hong Zhao, Yang Wang, Min Wang*, Juan Zhang*. Selective targeted delivery of doxorubicin via conjugating to anti‑CD24 antibody results in enhanced antitumor potency for hepatocellular carcinoma both in vitro and in vivo [J]. Journal of Cancer Research and Clinical Oncology, 2017. doi: 10.1007/s00432-017-2436-0.

  4. Zhaoting Li, Yijia Zhu, Chenchen Li, Ryan Trinh, Xueyan Ren, Fumou Sun, Youfu Wang, Pengzhao Shang, Tong Wang, Min Wang*, Sherie L. Morrison*, Juan Zhang*. Anti-VEGFR2-interferon-α2 regulates the tumor microenvironment and exhibits potent antitumor efficacy against colorectal cancer [J]. OncoImmunology, 2017, 6(3):e1290038. doi: 10.1080/2162402X.2017.1290038.

  5. Wei Xie, Fang Liu, Youfu Wang, Xueyan Ren, Tong Wang, Zhiguo Chen, Mingying Tang, Fumou Sun, Zhaoting Li, Min Wang*, Juan Zhang*. VEGFR2 targeted antibody fused with MICA stimulates NKG2D mediated immunosurveillance and exhibits potent anti-tumor activity against breast cancer [J]. Oncotarget, 2016, 7(13):16445-16461. doi: 10.18632/oncotarget.7501.

  6. Juanjuan Gong, Fumou Sun, Yihang Li, Xiaoling Zhou, Zhenzhen Duan, Fugang Duan, Lei Zhao, Hansen Chen, Suhua Qi*, Jiangang Shen*. Momordica charantia polysaccharides could protect against cerebral ischemia/reperfusion injury through inhibiting oxidative stress mediated c-Jun N-terminal kinase 3 signaling pathway [J]. Neuropharmacology, 2014, 91(2015): 123-134. doi: 10.1016/j.neuropharm.2014.11.020.

  7. Su-Hua Qi*, Hui Zhao, Juan-Juan Gong, Fu-Mou Sun, Jun Yue, Qiu-Hua Guan, and Min Wang. Neuroprotection of paclitaxel against cerebral ischemia/reperfusion-induced brain injury through JNK3 signaling pathway[J]. Journal of Receptor and Signal Transduction Research, 2011, 31(6): 402–407. doi: 10.3109/10799893.2011.621070.